زوال عقل آلزایمر، به واسطه تخریب پیشرونده ی سلول های مغز ایجاد می شود. این انحطاط ممکن است به طرق مختلف در اسکن مغز خود را نشان دهد.

با این حال، این اسکن ها به تنهایی برای تشخیص کافی نیستند و باید از روش های دیگری نیز کمک گرفت.