کاربرد در آلزایمر

CSF مایع شفافی است که مغز و نخاع را احاطه کرده و محافظت و عایق را فراهم می کند.

نام روش معادل فارسی کاربرد در آلزایمر
CSF مایع مغزی نخاعی اندازه گیری تغییرات در سطوح پروتئین ها و سایر مواد ساخته شده توسط سلول های مغز

CSF چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

سطوح ۳ پروتئین (نشانگرهای زیستی تشخیصی آلزایمر) Aβ۴۲ ،T-tau ،P-tau  و NFL را اندازه گیری می کند. اندازه گیری تغییرات در سطوح این مواد می تواند به تشخیص مشکلات عصبی کمک کند.

پروتئین میزان مفهوم
P-tau بالا تشکیل درهم تنیدگی قشر مغز
T-tau بالا از دست دادن نورون های قشر مغز
NFL بالا آسیب نورآکسونال
Aβ۴۲
پایین تجمیع آمیلوئید قشر مغز

روش انجام کار

پزشکان برای گرفتن مایع مغزی نخاعی یک سوراخ کمری انجام می‌دهند که به آن ضربه ستون فقرات نیز می‌گویند.

روش ماهیت
سوراخ کمری نسبتا تهاجمی