شرکت های بیمه ممکن است فقط انواع خاصی از آزمایش‌ها را برای علائم زوال عقل پوشش دهند. لذا قبل از انجام این آزمایش ها، با شرکت بیمه خود تماس بگیرید تا اطمینان پیدا کنید چه آزمایش هایی را تحت پوشش قرار می دهند.