کاربرد در آلزایمر

نوع آزمایش کاربرد در آلزایمر مزیت عیب
CSF اندازه گیری آمیلوئید و تاو آمیلوئید ۴۲، اولین نشانگر قابل تشخیص پاتولوژی آلزایمر است نستا تهاجمی است
PET اندازه گیری آمیلوئید مغز
  • نستا گران قیمت
  • محدودیت در دسترس بودن
FDG-PET تصویربرداری از متابولیسم مغز
  • نستا گران قیمت
  • محدودیت در دسترس بودن
  • نمی تواند به طور مستقیم ویژگی های پاتولوژیک اصلی آلزایمر (بتا آمیلوئید و تاو) را تشخیص دهد.
sMRI اندازه گیری کوچک شدن مغز
  • رویداد نسبتاً دیرهنگام (در مقایسه با CSF و PET)
  • نمی تواند به طور مستقیم ویژگی های پاتولوژیک اصلی آلزایمر (بتا آمیلوئید و تاو) را تشخیص دهد.