بایومارکرها، شاخص های قابل اندازه گیری از آنچه در بدن اتفاق می افتد هستند.

این شاخض ها را می توان در خون، سایر مایعات بدن، اندام ها و بافت ها یافت. حتی برخی از آنها را می توان به صورت دیجیتالی اندازه گیری کرد.

نشانگرهای زیستی می‌توانند به پزشکان و محققان کمک کنند تا فرآیندهای سالم را ردیابی کنند، بیماری‌ها و سایر شرایط سلامتی را تشخیص دهند، پاسخ‌ها به دارو را نظارت کنند و خطرات سلامتی را در یک فرد شناسایی نمایند. به عنوان مثال، افزایش سطح کلسترول در خون یک نشانگر زیستی برای خطر حمله قلبی است.